แผนการลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2561
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประเมินผลระหว่างภาคเรียน
   คะแนนระหว่างภาค 60 คะแนน
   คะแนนปลายภาค 40 คะแนน
      1. คะแนนรายงาน 20 คะแนน
         1.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) หรือการรายงานผล 10 คะแนน
         1.2 การทำแบบฝึกหัดหรือการปฏิบัติจริง 10 คะแนน
      2. คะแนนแฟ้มสะสมงาน 10 คะแนน
      3. คะแนนผลงาน/ชิ้นงาน 10 คะแนน
      4. คะแนนทดสอบย่อย 20 คะแนน
         4.1 การทดสอบระหว่างภาค (เน้นข้อสอบปรนัย) 10 คะแนน
         4.2 การทดสอบระหว่างภาค (เน้นข้อสอบอัตนัย) 10 คะแนน

หนังสือเรียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์